Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van KitchenCo

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van KitchenCo bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of KitchenCo in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.     KitchenCo: de ondernemer, de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

7.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen KitchenCo en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer:

NuBeton, handelsnaam KitchenCo;

Dirk Staalweg 88

3851 LK Ermelo;

Telefoonnummer: 06-48207527, bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8.00uur en 17.00uur.

E-mailadres: info@kitchenco.nl

KvK-nummer: 61658022

Btw-identificatienummer: 199829287


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KitchenCo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen KitchenCo en de klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Er is bij het plaatsen van de bestelling de mogelijkheid om de algemene voorwaarden in te zien en op te slaan. De algemene voorwaarden zijn ook in te zien op de website zelf. En kunnen indien gevraagd per mail verzonden worden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als KitchenCo gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KitchenCo niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

Na het plaatsen van een bestelling zal een e-mail verzonden worden dat de aanvraag aanvaard wordt. De elektronische betaling zal veilig plaatsvinden via Mollie.

Ter bevestiging krijgt de klant een e-mail met hierin de bevestiging van de bestelling en prijs met inbegrip van alle belastingen van het product.


Artikel 6 Herroepingsrecht

De klant kan overeenkomst van de aankoop van een product uit de webshop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. KitchenCo mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het product ontvangen is door de klant.

Bij een bestelling van meerdere producten gaat de bedenktijd in op de dag waarop de klant het laatste product ontvangen heeft.


Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zojuist genoemd.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, maakt hij hiervan melding via de website www.kitchenco.nl via de knop retourneren.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan de KitchenCo. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door KitchenCo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De kosten voor het retourneren van het product zijn voor de klant.

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van KitchenCo bij herroeping

Na ontvangst van de retouraanvraag via de website stuurt KitchenCo een ontvangstbevestiging.

Het bedrag waarvoor het product gekocht is zal teruggestort worden, op het bij KitchenCo bekende rekeningnummer, wanneer het product ontvangen is door KitchenCo. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.


Artikel 11 - De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

KitchenCo staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Wanneer dit niet het geval is dient de klant zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, het product terug te zenden, na invullen van het retourformulier op de website www.kitchenco.nl.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

Het product zal verstuurd worden naar het door de klant opgegeven adres.

KitchenCo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal KitchenCo het bedrag dat de klant betaald heeft terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KitchenCo tot het moment van bezorging aan de klant.

 

Artikel 15 - Betaling

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KitchenCo te melden.

 
Artikel 16 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KitchenCo.

Bij KitchenCo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KitchenCo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient KitchenCo in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen KitchenCo en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.