Retourbeleid

Retourneren van een product.
De klant kan overeenkomst van de aankoop van een product uit de webshop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. KitchenCo mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het product ontvangen is door de klant.

Bij een bestelling van meerdere producten gaat de bedenktijd in op de dag waarop de klant het laatste product ontvangen heeft.

Defect product

Wanneer een product dat toegezonden is naar de klant defect is, dient hier zo snel mogelijk na ontvangst melding van gemaakt te worden. Dit kan via de mail of telefonisch. Er wordt dan gevraagd om een foto te maken van de beschadiging zodat deze beoordeeld kan worden. Na contact kan dit product terug gezonden worden naar het door KitchenCo doorgegeven adres. En zal in overleg het product vervangen worden of geld teruggestort worden.


Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zojuist genoemd.


Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, maakt hij hiervan melding via de website www.kitchenco.nl via de knop retourneren.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan de KitchenCo. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door KitchenCo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De kosten voor het retourneren van het product zijn voor de klant.

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Verplichtingen van KitchenCo bij herroeping

Na ontvangst van de retouraanvraag via de website stuurt KitchenCo een ontvangstbevestiging.

Het bedrag waarvoor het product gekocht is zal teruggestort worden, op het bij KitchenCo bekende rekeningnummer, wanneer het product ontvangen is door KitchenCo. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.


Defect product

Wanneer een product dat toegezonden is naar de klant defect is, dient hier zo snel mogelijk na ontvangst melding van gemaakt te worden. Dit kan via de mail of telefonisch. Er wordt dan gevraagd om een foto te maken van de beschadiging zodat deze beoordeeld kan worden. Na contact kan dit product terug gezonden worden naar het door KitchenCo doorgegeven adres. En zal in overleg het product vervangen worden of geld teruggestort worden.